Zorgverbreding

Naast huiswerkbegeleiding bestaat de mogelijkheid tot individuele begeleiding, onder meer ergotherapie, remedial teaching, bijles, CITO-training en voorschools leren.

Ergotherapie:
(zie ook Ergotherapie)
Wanneer blijkt dat een kind een vertraging in de fijne, senso- en/of schrijfmotorische ontwikkeling heeft opgelopen, is het mogelijk deze motorische ontwikkeling te stimuleren. Te denken valt onder meer aan;
    – het stimuleren van de ontwikkeling van de motorische basisvoorwaarden voor het schrijven en leren, 
      voordat het kind naar groep 3 gaat;
    – het begeleiden van het schrijfonderwijs, wanneer het leren schrijven problemen oplevert;
    – het ontspannen van een krampachtige pengreep en/of het verbeteren van een soms onleesbaar handschrift;
    – het opvoeren van het type-, schrijftempo tot een voor het voortgezet onderwijs acceptabel niveau.

Remedial Teaching:
Wanneer blijkt dat het kind inzicht in de lesstof mist of zich de basiskennis niet of onvolledig heeft eigen gemaakt, is het mogelijk het kind remediërend te onderwijzen om deze hiaten op te vullen.

Bijles:

Wanneer het kind moeite heeft met de lesstof en voor bepaalde onderwerpen de basiskennis mist, is het mogelijk op dat gebied een aantal bijlessen te volgen. Voor het basisonderwijs kan bijles gegeven worden in de vakken rekenen en taal en voor het voortgezet onderwijs in alle vakken.
De bijlessen voor het voortgezet onderwijs worden gegeven door vakdocenten.

Cito-training:

Wanneer een kind (of de ouders of leerkracht) zich zorgen maakt over de te behalen scores op de Cito-toetsen, is het mogelijk zich intensief voor te bereiden op deze Cito-toetsen, individueel of in groepjes van twee.  
Wetenschappelijk is aangetoond dat een leerling die op een hoger niveau instapt in het voortgezet onderwijs betere resultaten kan behalen.

Voorschools leren:

Menig leerling die naar groep drie gaat, heeft reeds een achterstand met name op het gebied van taal. De wet verplicht elke gemeente te zorgen voor een mogelijkheid tot voorschools leren. Wij bieden de mogelijkheid de kinderen zowel didactisch als motorisch “rijp” te maken voor het volgen van basisonderwijs door het stimuleren van de ontwikkeling van executieve en cognetieve functies.